Thêm vài hình ảnh kỉ niệm sinh nhật CLNB Thành nam và Hội thi câu | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Thêm vài hình ảnh kỉ niệm sinh nhật CLNB Thành nam và Hội thi câu

Thảo luận trong 'CLB Câu Cá Thành Nam - Nam Định' bắt đầu bởi nason, 30/7/08.

 1. nason

  nason BCV CLB câu cá Thành Nam - BCV CLB câu cá 4so9

  <p>
  &nbsp;&nbsp; Về dự kỉ niệm một năm th&agrave;nh lập CLB c&acirc;u c&aacute; Th&agrave;nh nam v&agrave; giải thi c&acirc;u mở rộng tại hồ Vị xuy&ecirc;n c&oacute; tr&ecirc;n một trăm quan kh&aacute;ch v&agrave; cần thủ của 7 c&acirc;u lạc bộ v&agrave; nh&oacute;m c&acirc;u c&aacute;c t&igrave;nh th&agrave;nh phố. Sau 4 giờ tranh t&agrave;i, BTC đ&atilde; c&ocirc;ng bố v&agrave; trao 4 giải ch&iacute;nh thức v&agrave; 10 giải cụ thể như sau:
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;3 giải gi&agrave;nh cho cần thủ cao tuổi: C&aacute;c b&aacute;c Nguyễn Văn T&iacute;n, Phạm ngọc Khởi, Phạm Văn Ngọc đều đ&atilde; tr&ecirc;n dưới 80 tuổi
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;2 giải nữ cần thủ xuất sắc nhất gi&agrave;nh cho L&ecirc; Thị Thu Hằng (CLB c&acirc;u c&aacute; H&agrave; nội) v&agrave; Trịnh Kim Duy&ecirc;n (CLB Th&agrave;nh nam)
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;1 giải cho cần thủ Nguyễn Mạnh To&agrave;n (CLB Th&agrave;nh nam) với ch&uacute; r&ugrave;a nhỏ
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;3 giải cho kh&aacute;ch mời: Nguyễn Anh Tuấn (Nam đinh) Trần Xu&acirc;n Doanh (Nam định) v&agrave; Bạch Quốc H&ugrave;ng (AAC H&agrave; đ&ocirc;ng)
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;1 giải cho đ&ocirc;i vợ chồng cần thủ cao tuổi (Hai b&aacute;c Bảo - Hằng của AAC H&agrave; n&ocirc;i)
  </p>
  <p align="justify">
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải nhất đ&atilde; thuộc về cần thủ Nguyễn đức Khoắc (CLB c&acirc;u c&aacute; H&agrave; nội) với 15,6 kil&ocirc; c&aacute; c&acirc;u được. Giải gồm cờ v&agrave; một tủ lạnh TOSHIBA 200 l&iacute;t trị gi&aacute; 4,5 triệu đồng.
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;Giải nh&igrave; được trao cho cần thủ Đinh Ngọc Cửu (AAC Hải dương) với 14,2 kil&ocirc; c&aacute; c&acirc;u được. Giải gồm cờ v&agrave; một ti vi TOSHIBA 21 inch trị gi&aacute; 2,3 triệu đồng
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cần thủ Ho&agrave;ng Trường Giang (Giải nhất cuộc thi c&acirc;u ng&agrave;y th&agrave;nh lập CLB năm 2007) đ&atilde; gi&agrave;nh giải ba với 13,5 kil&ocirc; c&aacute; c&acirc;u được. Giải gồm cờ v&agrave; một m&aacute;y quạt đ&aacute; lạnh trị gi&aacute; 1,5 triệu đồng.
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;Cần thủ L&ecirc; Huỳnh Cương (số 37 - CLB c&acirc;u c&aacute; h&agrave; nội) đ&atilde; gi&agrave;nh giải con c&aacute; to nhất
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;Những h&igrave;nh ảnh ch&iacute;nh của Lễ kỉ niệm v&agrave; Hội thi c&acirc;u đ&atilde; được đưa trong c&aacute;c b&agrave;i trước, xin được gửi tới anh em cần thủ v&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n diễn đ&agrave;n v&agrave;i h&igrave;nh ảnh của ng&agrave;y vui ở Th&agrave;nh nam.
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh121.jpg?t=1217403352" alt="anh121.jpg picture by sonnguyenanh" width="640" height="480" />
  </p>
  <p>
  BCN v&agrave; c&aacute;c cần thủ CLB c&acirc;u c&aacute; H&agrave; nội (101 B&ugrave;i Thị Xu&acirc;n) về dự ng&agrave;y vui với Th&agrave;nh nam
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh122.jpg?t=1217403445" alt="anh122.jpg C&amp;aacute;c c&amp;#7847;n th&amp;#7911; Ninh b&amp;igrave;nh v&amp;#7873; d&amp;#7921; H&amp;#7897;i c&amp;acirc;u thi &amp;#7903; Th&amp;agrave;nh nam picture by sonnguyenanh" width="640" height="480" />
  </p>
  <p>
  C&aacute;c cần thủ nh&oacute;m c&acirc;u Ninh b&igrave;nh vui chung với Th&agrave;nh nam
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh125.jpg?t=1217403529" alt="anh125.jpg Tri&amp;#7879;u Du (AAC H&amp;agrave; n&amp;#7897;i) - Minh &amp;#272;&amp;#7883;nh (4so9) &amp;#273;ang thi tri&amp;#7875;n m&amp;ocirc;n c&amp;acirc;u tay &amp;#273;&amp;#7847;y ngh&amp;#7879; thu&amp;#7853;t &amp;#7903; h&amp;#7891; V&amp;#7883; xuy&amp;ecirc;n trong ng&amp;agrave;y h&amp;#7897;i thi c&amp;acirc;u Th&amp;agrave;n picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  Triệu Du (AAC h&agrave; nội) v&agrave; Huỳnh Minh Định (4so9 th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh) đang thi triển m&ocirc;n c&acirc;u cần tay đầy nghệ thuật tại khu vực gi&agrave;nh cho kh&aacute;ch VIP
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh127.jpg?t=1217403760" alt="anh127.jpg Tri&amp;#7879;u Du v&amp;agrave; nh&amp;acirc;n vi&amp;ecirc;n h&amp;atilde;ng TIGER - Nh&amp;agrave; t&amp;agrave;i tr&amp;#7907; ch&amp;iacute;nh cho cu&amp;#7897;c thi picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  Nh&acirc;n vi&ecirc;n tiếp thi của h&agrave;ng bia TIGER - nh&agrave; t&agrave;i trợ ch&iacute;nh của Hội c&acirc;u thi chụp ảnh kỉ niệm với chủ nhiệm &Acirc;u lạc H&agrave; nội Triệu Du
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh128-1.jpg?t=1217403926" alt="anh128-1.jpg Ch&amp;#7911; nhi&amp;#7879;m CLB c&amp;acirc;u c&amp;aacute; H&amp;agrave; n&amp;#7897;i Nguy&amp;#7877;n Xu&amp;acirc;n Th&amp;aacute;i c&amp;#361;ng &amp;#273;&amp;#432;&amp;#7907;c nh&amp;acirc;n vi&amp;ecirc;n TIGER bia &amp;quot;ti&amp;#7871;p th&amp;#7883;&amp;quot; picture by sonnguyenanh" width="665" height="887" />
  </p>
  <p>
  V&agrave; với chủ nhiệm CLB c&acirc;u c&aacute; H&agrave; nội Nguyễn Xu&acirc;n Th&aacute;i
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh130.jpg?t=1217404075" alt="anh130.jpg picture by sonnguyenanh" width="665" height="887" />
  </p>
  <p>
  &nbsp;&nbsp; Cần thủ L&ecirc; Thị Thu Hằng (CLB c&acirc;u c&aacute; H&agrave; nội) đang chuẩn bị th&iacute;nh xả
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh131.jpg?t=1217404250" alt="anh131.jpg picture by sonnguyenanh" width="665" height="887" />
  </p>
  <p>
  &nbsp;&quot;Đ&ocirc;i bồ c&acirc;u gi&agrave;&quot;&nbsp;đẹp nhất Hội thi . Vợ chồng b&aacute;c Bảo - Hằng&nbsp;(AAC H&agrave; nội)&nbsp;
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh133.jpg?t=1217404360" alt="anh133.jpg C&amp;aacute;c c&amp;#7909; gi&amp;agrave; Th&amp;agrave;nh nam th&amp;#7843;nh th&amp;#417;i ng&amp;#7891;i xem H&amp;#7897;i thi c&amp;acirc;u picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  C&aacute;c cụ gi&agrave; Th&agrave;nh nam thảnh thơi ngồi xem c&aacute;c cần thủ tranh t&agrave;i
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh134.jpg?t=1217404523" alt="anh134.jpg Ch&amp;uacute; r&amp;ugrave;a nh&amp;#7887; n&amp;agrave;y ph&amp;aacute; &amp;#7893; c&amp;aacute;m khi&amp;#7871;n c&amp;#7847;n th&amp;#7911; To&amp;agrave;n g&amp;#7847;n nh&amp;#432; th&amp;#7845;t b&amp;#7841;i trong cu&amp;#7897;c &amp;#273;ua picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  Ch&uacute; r&ugrave;a nhỏ n&agrave;y l&agrave;m cho cần thủ Nguyễn Mạnh To&agrave;n (CLB Th&agrave;nh nam) mất cơ hội đua tranh với mọi người nhưng lại mang về cho anh một giải vui do BTC tặng
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh138.jpg?t=1217404658" alt="anh138.jpg L&amp;atilde;o c&amp;#7847;n th&amp;#7911; Nguy&amp;#7877;n V&amp;#259;n T&amp;iacute;n d&amp;ugrave; &amp;#273;&amp;atilde; tr&amp;ecirc;n 80 tu&amp;#7893;i v&amp;#7849;n d&amp;#7867;o tay c&amp;#7847;n thi &amp;#273;&amp;#7845;u c&amp;ugrave;ng c&amp;aacute;c c&amp;#7847;n th&amp;#7911; tr&amp;#7867; picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  &nbsp;L&atilde;o cần thủ Nguyễn Văn T&iacute;n d&ugrave; đ&atilde; tr&ecirc;n 80 tuổi vẫn dẻo dai trang t&agrave;i c&ugrave;ng c&aacute;c cần thủ trẻ
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh139.jpg?t=1217404776" alt="anh139.jpg C&amp;#7847;n th&amp;#7911; Nguy&amp;#7877;n &amp;#273;&amp;#7913;c Kho&amp;#7855;c - CLB c&amp;acirc;u c&amp;aacute; H&amp;agrave; n&amp;#7897;i, ng&amp;#432;&amp;#7901;i &amp;#273;o&amp;#7841;t gi&amp;#7843;i nh&amp;#7845;t cu&amp;#7897;c thi picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  &nbsp;C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; Nguyễn đức Khoắc, cần thủ của CLB c&acirc;u c&aacute; H&agrave; nội, người đ&atilde; gi&agrave;nh giải nhất cuộc thi
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh149.jpg?t=1217404865" alt="anh149.jpg Ch&amp;#7911; h&amp;#7891; &amp;#272;&amp;#7891;ng qu&amp;ecirc; Nguy&amp;#7877;n V&amp;#259;n To&amp;aacute;n tr&amp;ecirc;n n&amp;#7873;n xanh m&amp;ecirc;nh m&amp;ocirc;ng h&amp;#7891; V&amp;#7883; xuy&amp;ecirc;n picture by sonnguyenanh" width="665" height="887" />
  </p>
  <p>
  &nbsp;&Ocirc;ng chủ hồ Đồng qu&ecirc; Nguyễn Mnhj To&aacute;n rất th&iacute;ch vẻ đẹp n&ecirc;n thơ m&agrave; cũng ho&agrave;nh tr&aacute;ng của hồ Vị xuy&ecirc;n
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
  (C
   
 2. nason

  nason BCV CLB câu cá Thành Nam - BCV CLB câu cá 4so9

  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh150.jpg?t=1217410620" alt="anh150.jpg C&amp;ograve;n &amp;#273;&amp;acirc;y l&amp;agrave; Tr&amp;#7847;n &amp;#272;&amp;#7891;ng c&amp;#7911;a CLB &amp;Acirc;u l&amp;#7841;c H&amp;agrave; n&amp;#7897;i picture by sonnguyenanh" width="665" height="887" />
  </p>
  <p>
  &nbsp;Chả hiểu v&ocirc; t&igrave;nh hay hữu &yacute; m&agrave; hai nh&agrave; v&ocirc; địch - Trần Đồng của AAC H&agrave; nội v&agrave; Nguyễn Mạnh To&aacute;n của AAC H&agrave; đ&ocirc;ng lại bắt thăm ngay cạnh nhau: số 59 v&agrave; 60
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh167.jpg?t=1217410759" alt="anh167.jpg C&amp;#7847;n th&amp;#7911; Hu&amp;#7923;nh Minh &amp;#272;&amp;#7883;nh c&amp;#7911;a 4so9 v&amp;#7899;i b&amp;#7897; &amp;#273;&amp;#7891; v&amp;agrave; phong c&amp;aacute;ch chuy&amp;ecirc;n nghi&amp;#7879;p khi&amp;#7871;n nhi&amp;#7873;u ng&amp;#432;&amp;#7901;i tr&amp;#7847;m tr&amp;#7891; th&amp;aacute;n ph&amp;#7909;c picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  Huỳnh Minh Định với bộ đồ c&acirc;u v&agrave; phong c&aacute;ch hết sức chuy&ecirc;n nghiệp đa khiến nhiều người trầm trồ th&aacute;n phục
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh160.jpg?t=1217410900" alt="anh160.jpg picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  Cần thủ Trịnh Kim Duy&ecirc;n của CLB Th&agrave;nh nam đ&atilde; gi&agrave;nh giải nữ cần thủ xuất sắc với hơn 12 kil&ocirc; c&aacute; c&acirc;u được
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh170.jpg?t=1217411005" alt="anh170.jpg L&amp;ecirc; Thu H&amp;#7857;ng - n&amp;#7919; c&amp;#7847;n th&amp;#7911; xu&amp;#7845;t s&amp;#7855;c c&amp;#7911;a CLB c&amp;acirc;u c&amp;aacute; H&amp;agrave; n&amp;#7897;i &amp;#273;o&amp;#7841;t gi&amp;#7843;i cao c&amp;#7911;a H&amp;#7897;i thi picture by sonnguyenanh" width="665" height="887" />
  </p>
  <p>
  Cần thủ L&ecirc; Thị Thu Hằng của CLB c&acirc;u c&aacute; H&agrave; nội gi&agrave;nh giải nữ cần thủ xuất sắc nhất của Hội thi
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh153.jpg?t=1217411135" alt="anh153.jpg H&amp;#7891; V&amp;#7883; xuy&amp;ecirc;n bu&amp;#7893;i s&amp;aacute;ng ng&amp;agrave;y H&amp;#7897;i thi k&amp;#7881; ni&amp;#7879;m m&amp;#7897;t n&amp;#259;m ng&amp;agrave;y th&amp;agrave;nh l&amp;#7853;p CLB Th&amp;agrave;nh nam picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  Hồ Vị xuy&ecirc;n thật thơ mộng v&agrave; kh&ocirc;ng k&eacute;m vẻ ho&agrave;nh tr&aacute;ng trong ng&agrave;y Hội thi
  </p>
  <p>
  <img id="fullSizedImage" style="width: 665px" src="http://i249.photobucket.com/albums/gg203/sonnguyenanh/anh166.jpg?t=1217411203" alt="anh166.jpg C&amp;#7847;n th&amp;#7911; Th&amp;agrave;nh nam v&amp;#417;i ni&amp;#7873;m vui trong ng&amp;agrave;y H&amp;#7897;i l&amp;#7899;n c&amp;#7911;a CLB picture by sonnguyenanh" width="665" height="499" />
  </p>
  <p>
  Cần thủ Nguyễn Quang Trung của CLB Th&agrave;nh nam với nụ cười rất tươi
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   

Chia sẻ trang này