Bình luận - Nguyên tắc đơn giản để làm mồi câu! | Câu lạc bộ câu cá 4so9

Bình luận - Nguyên tắc đơn giản để làm mồi câu!

Thảo luận trong 'Câu tay và kỹ thuật câu tay' bắt đầu bởi keijiho, 1/9/08.

 1. keijiho

  keijiho Thành viên tích cực

  <p>
  Ng&agrave;y nay&nbsp; C&acirc;u c&aacute; giải tr&iacute; đ&atilde; ph&aacute;t triển rất nhanh cả chiều rộng v&agrave; chiều s&acirc;u. V&agrave; mồi d&ugrave;ng để c&acirc;u c&aacute; theo đ&oacute; cũng ph&aacute;t triển với đủ lọai. Ngọai nhập c&oacute;, nội địa c&oacute;, khai th&aacute;c từ thi&ecirc;n nhi&ecirc;n v.v.....
  </p>
  <p>
  Tuy nhi&ecirc;n niềm vui nhất của cần thủ ch&iacute;nh l&agrave; c&acirc;u được c&aacute; từ mồi m&igrave;nh tự chế biến ra. Tuy nhi&ecirc;n để học được c&aacute;ch chế biến mồi th&igrave; thật kh&ocirc;ng phải dễ. V&igrave; hiếm ai d&aacute;m chỉ cho bạn tường tận về c&ocirc;ng thức của một lọai mồi c&acirc;u n&agrave;o đ&oacute;. Tuy nhi&ecirc;n c&oacute; một c&aacute;ch kh&aacute;c để tự m&igrave;nh c&oacute; thể m&agrave;y m&ograve; chế tạo ra được một lọai mồi đặc trưng của m&igrave;nh. Mọi thứ đều bắt đầu từ gốc v&agrave; mồi c&acirc;u cũng thế phải bắt đầu từ c&aacute;i nguy&ecirc;n liệu cơ bản nhất rồi từ đ&oacute; ta mới th&ecirc;m thắt những thứ phụ liệu, hương liệu kh&aacute;c. Đối với hồ c&acirc;u giải tr&iacute; phần lớn lượng c&aacute; thả trong hồ l&agrave; từ c&aacute;c b&egrave; c&aacute; hay c&aacute;c hầm c&aacute;. Đối với c&aacute; nu&ocirc;i b&egrave; th&igrave; chủ nu&ocirc;i thường cho c&aacute; ăn c&aacute;m tanh c&aacute;c lọai do đ&oacute; mồi c&acirc;u chủ đạo phải xoay quanh bịch c&aacute;m tanh. C&oacute; những thứ tưởng chừng như đơn giản v&agrave; c&aacute;c bạn thườg bỏ qua v&iacute; dụ như c&oacute; lần l&ecirc;n Đ&Agrave; LẠT anh em cần thủ tr&ecirc;n đ&oacute; thường bảo nhau d&acirc;n sg l&ecirc;n đ&acirc;y c&acirc;u dc c&aacute; mới lạ. V&agrave; kỳ thực l&agrave; c&oacute; rất nhiều cần thủ s&agrave;i g&ograve;n l&ecirc;n tr&ecirc;n đ&oacute; đều trắng tay, họa may lắm dc v&agrave;i em r&ocirc; phi nhỏ x&iacute;u. V&agrave; qua những lần hỏi thăm c&aacute;c anh em đ&oacute;, m&igrave;nh c&oacute; một nhận x&eacute;t chung. Anh em đều bỏ qua lọai mồi m&agrave; d&acirc;n địa phương hay s&agrave;i đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; KHOAI LANG. Do ở s&agrave;i g&ograve;n anh em c&acirc;u c&aacute; ch&eacute;p thường kh&ocirc;ng d&ugrave;ng khoai lang từ l&uacute;c c&aacute;m tanh ra đời v&agrave; đến nay khoai lang dường như bị khai tử ( chỉ d&ugrave;ng để c&acirc;u c&aacute; m&egrave;). Tuy nhi&ecirc;n th&ecirc;m một điều nữa l&agrave; KHOAI LANG S&Agrave;I G&Ograve;N kh&aacute;c hẳn KHOAI LANG Đ&Agrave; LẠT. T&ocirc;i mua một cục khoai lang tr&ecirc;n Đ&Agrave; LẠT gi&aacute; 2000 đồng v&agrave; t&ocirc;i n&oacute;i người b&aacute;n kh&ocirc;ng trộn m&egrave; cho t&ocirc;i (M&egrave; t&ocirc;i c&oacute; đem theo v&agrave; trộn ri&ecirc;ng). Khoai lang tr&ecirc;n đ&oacute; c&oacute; một độ dẻo v&agrave; thơm hơn khoai ở S&Agrave;I G&Ograve;N. Nhập gia t&ugrave;y tục t&ocirc;i d&ugrave;ng Khoai Lang l&agrave;m mồi nền v&agrave; th&ecirc;m thắt v&agrave;i thứ bột của TRUNG QUỐC, H&Agrave;N QUỐC. Sau khi trộn xong th&igrave; m&ugrave;i thơm của khoai lang vẫn phản phất trong cục mồi đan xen v&agrave;o hương thơm của bột c&acirc;u c&aacute; ngọai nhập.&nbsp; V&agrave; hiệu quả thực sự đ&atilde; đến - t&ocirc;i c&oacute; c&aacute; ch&eacute;p v&agrave; c&aacute; diếc. Do đ&oacute; một c&aacute;ch thức rất đơn giản để l&agrave;m mồi c&acirc;u l&agrave;: Đừng n&ecirc;n qu&aacute; cứng nhắc với c&ocirc;ng thức mồi hiện tại. Thay đổi mồi chủ đạo theo từng v&ugrave;ng, từng thời tiết.
  </p>
  <p>
  V&agrave;i d&ograve;ng m&uacute;a r&igrave;u qua mắt thợ! Rất mong được đọc th&ecirc;m những kinh nghiệm kh&aacute;c từ c&aacute;c bậc tiền bối
  </p>
  <p>
  HỒ V&Acirc;N NAM
  </p>
  <p>
  &nbsp;
  </p>
   
 2. minhdran

  minhdran Thành viên mới

  <p>
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anh Nam v&agrave; c&aacute;c bạn th&acirc;n mến.
  </p>
  <p>
  &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Mồi c&acirc;u l&agrave; chuyện d&agrave;i chưa bao giờ dứt ,ri&ecirc;ng nhận x&eacute;t của anh Nam&nbsp; c&oacute; nhiều chuẩn x&aacute;c với ri&ecirc;ng t&ocirc;i ,lấy th&iacute; dụ : anh em v&ugrave;ng Đơn-Dương [L&acirc;m-đồng] v&ocirc; B'r&oacute; c&acirc;u , mồi l&agrave; ...C&Agrave; CHUA&nbsp; [xắt l&aacute;t rồi m&oacute;c lưỡi ] , c&aacute; l&ecirc;n ph&agrave; ph&agrave; , bạn t&ocirc;i mồi &quot;hiện-đại&quot; ,pha chế nhiều phương thức , vậy m&agrave; lốc cho tới khi thay bằng c&agrave; chua th&igrave; cũng c&oacute; giật đều ,t&eacute; ra chủ hồ đi gom c&agrave; chua loại ở mấy vựa trung chuyển rau quả về nu&ocirc;i c&aacute; m&agrave; chủ yếu l&agrave; c&agrave; chua [c&oacute; quanh năm] t&ugrave;y gi&aacute; thị trường khi n&agrave;o hiếm,đắt th&igrave; c&oacute; &iacute;t vậy m&agrave; con c&aacute; quen miệng ... Chắc ăn khi c&acirc;u v&ugrave;ng lạ n&ecirc;n d&ograve; hỏi nguồn thức ăn [nếu c&acirc;u hồ nu&ocirc;i] c&ograve;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n th&igrave; lại may rủi với kho mồi của từng người . Ri&ecirc;ng t&ocirc;i nghĩ d&ugrave; c&oacute; &quot;lốc&quot; th&igrave; m&igrave;nh cũng c&oacute; c&aacute;i th&uacute; &quot;trải-nghiệm&quot; những &quot;ph&aacute;t-minh&quot; của m&igrave;nh ... Ai bảo đi c&acirc;u l&agrave; khổ ...Đi c&acirc;u sướng lắm chứ ... Ch&uacute;c c&aacute;c bạn c&oacute; ng&agrave;y c&acirc;u vui v&agrave; thắng lợi trong ng&agrave;y lễ Quốc-Kh&aacute;nh .
  </p>
  <p>
  &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Th&acirc;n . Minhdran
  </p>
   
 3. gialunthai

  gialunthai Thành viên mới

  <p>
  <font size="2">K&iacute;nh b&aacute;c Hồ V&acirc;n Nam.<img src="http://4so9.com/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/emotion-15.gif" border="0" alt="Ch&acirc;n&amp;nbsp;trong&amp;nbsp;miệng" title="Ch&acirc;n&amp;nbsp;trong&amp;nbsp;miệng" /></font>
  </p>
  <p>
  <font size="2">ở Vũng T&agrave;u c&oacute; mồt hồ rắt lớn nhiều c&aacute; Tra v&agrave; Tr&ocirc;i em đi hai ng&agrave;y to&agrave;n l&oacute;c <img src="http://4so9.com/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/sad010.gif" border="0" alt="La&amp;nbsp;h&eacute;t" title="La&amp;nbsp;h&eacute;t" />(mồi cơm mẽ,chuối,c&aacute;m + b&aacute;nm&igrave; c&aacute;c loại c&aacute;m) xin b&aacute;c Nam chỉ cho em mồi n&agrave;o chỉ c&aacute;c ch&uacute; Tra v&agrave; Tr&ocirc;i n&agrave;y.<img src="http://4so9.com/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-innocent.gif" border="0" alt="Ng&acirc;y&amp;nbsp;thơ" title="Ng&acirc;y&amp;nbsp;thơ" /></font>
  </p>
  <p>
  <font size="2">Xin c&aacute;m ơn nhiều .Ph&uacute;t</font>
  </p>
   
 4. keijiho

  keijiho Thành viên tích cực

  <p>
  Gửi anh jainak phut!&nbsp;
  </p>
  <p>
  Ở vũng t&agrave;u m&igrave;nh thấy một c&aacute;i hồ nằm ở đường đi v&agrave;o qu&aacute;n b&aacute;nh khọt g&igrave; nổi tiếng của vũng t&agrave;u . Tuy nhi&ecirc;n cũng như m&igrave;nh đ&atilde; n&oacute;i ở tr&ecirc;n, bạn h&atilde;y ch&uacute; &yacute; xem xung quanh c&oacute; nh&agrave; ở kh&ocirc;ng? c&oacute; ống cống xả, c&oacute; ai đổ g&igrave; xuống m&agrave; c&aacute; tụ lại (cơm chẳng hạn). C&oacute; khi n&oacute; cũng ăn tr&ugrave;n hay dế g&igrave; đ&oacute;! Bạn coi c&oacute; ai c&acirc;u dc c&aacute; ở đ&oacute; chưa ?
  </p>
  <p>
  Ch&uacute;c bạn c&acirc;u đc c&aacute;!
  </p>
  <p>
  V&Acirc;N NAM&nbsp;
  </p>
   
 5. anvinh

  anvinh Thành viên mới

  _Cảm ơn bác Nam đã chia xẻ kinh nghiệm cho mọi người.Bac nói rất đúng vì cá ở chỗ nào ăn gì thì nên câu mồi nấy.chúc bác có nhiều bài viết .Để mọi người cùng học hỏi.chào thân ái
   

Chia sẻ trang này